£18,000 o grantiau ffermydd gwynt i helpu i hyfforddi achubwyr bywyd yn y dyfodol

Wind farm partnership 2.png

Diolch i gefnogaeth gan Gronfa Fferm Wynt Coedwig Clocaenog, Cronfa Gymunedol Gwynt y Môr a Rheinisch-Westfälische Elektrizitätswerk (RWE ) mae St John Ambulance Cymru wedi cael £18,000 a fydd yn cael ei ddefnyddio i hyfforddi plant, pobl ifanc a chymunedau lleol mewn cymorth cyntaf hanfodol. gan ail-bwysleisio ymrwymiad St John Ambulance Cymru i achub bywydau a gwella iechyd a lles cymunedau yng Nghymru.

Mae Cronfa Fferm Wynt Coedwig Clocaenog sy’n cefnogi cymunedau o fewn ardaloedd gwledig Conwy a Sir Ddinbych, wedi dyfarnu £8,000 i St John Ambulance Cymru, ac mae Cronfa Gymunedol Gwynt y Môr sy’n cefnogi ardaloedd arfordirol Conwy, Sir Ddinbych a Sir y Fflint wedi dyfarnu £10,000. Bydd y cyllid yn cael ei ddefnyddio fel rhan o brosiect uchelgeisiol sydd â’r nod o ddarparu hyfforddiant cymorth cyntaf i 5,000 o blant a phobl ifanc ar draws y rhanbarth, yn ogystal â chynnig hyfforddiant i grwpiau ffydd, grwpiau chwaraeon a grwpiau difreintiedig fel gofalwyr ifanc a llochesi menywod.

Bydd y grant hefyd yn rhan-ariannu swydd Hyfforddwr Cymunedol yn y rhanbarth, i ailddatgan ymrwymiad parhaus St John Ambulance Cymru i weld mwy o fywydau’n cael eu hachub ledled Cymru.

“Rydym wrth ein bodd yn gallu cefnogi prosiect mor deilwng a fydd yn galluogi plant, pobl ifanc a’r gymuned gyfan i ddysgu sgiliau achub bywyd. Dymunwn bob llwyddiant i St John Ambulance Cymru gyda’u prosiect.”
Gronfa Fferm Wynt Coedwig Clocaenog a Chronfa Gymunedol Gwynt y Môr

“Rydym wrth ein bodd ein bod wedi cael cynnig yr arian hwn i helpu i gefnogi ein gwaith achub bywyd yn ardaloedd Conwy, Sir Ddinbych a Sir y Fflint, a hoffem ddiolch i Gronfa Fferm Wynt Coedwig Clocaenog, Cronfa Gymunedol Gwynt y Môr ac RWE am eu gwaith. cefnogaeth.
Fel mudiad elusennol rydym yn dibynnu ar gyllid allanol, ac mae grantiau fel hyn yn gwneud cymaint o wahaniaeth i’r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu. Daw’r arian hwn â ni’n nes at gyflawni’r weledigaeth uchelgeisiol sydd gennym ar gyfer ein dyfodol – darparu cymorth cyntaf i bawb, unrhyw bryd, unrhyw le.”

Helen Smith, Prif Weithredwr St John Ambulance Cymru

 

Become a volunteer

Whatever you enjoy doing and however much time you can commit, there’s a volunteer role for you.