Ymunir Aelodau'r Senedd â'r shifft nos i weld Man Cymorth Abertawe yn gweithio

Swansea Help Point (2).PNG
Pan gafodd Peredur Owen Griffiths, AS Rhanbarth Dwyrain De Cymru, a Luke Fletcher, AS Gorllewin De Cymru gynnig y cyfle i ymuno â gwirfoddolwyr St John Ambulance Cymru ar y shifft nos ym Mhwynt Cymorth Abertawe, fe wnaethon nhw neidio ar y cyfle i weld y cyfleuster canol y ddinas ar waith.

Mae’r Man Cymorth yn gyfleuster triniaeth arbenigol sy’n cael ei staffio gan wirfoddolwyr St John Ambulance Cymru, Swyddogion Heddlu a gwirfoddolwyr sy’n fyfyrwyr. Wedi'i leoli ar The Strand yng nghanol dinas Abertawe, mae'n darparu gofal i bobl agored i niwed sydd angen triniaeth o ganlyniad i ddamweiniau, anafiadau neu ymosodiadau treisgar wrth fwynhau nosweithiau allan yn y ddinas. Mae'n agor ei ddrysau bob nos Fercher a nos Sadwrn rhwng 10pm a 4am, yn ogystal ag ar wyliau banc a nosweithiau lle mae disgwyl nifer fawr o barchwyr yng nghanol y ddinas.

Nod y pwynt cymorth yw dargyfeirio pobl feddw ​​oddi wrth ofal swyddogion heddlu, a lleihau nifer y bobl sydd angen galw’r gwasanaethau brys allan neu fynd i adrannau Damweiniau ac Achosion Brys y GIG.

Daeth Benjamin Savage, Prif Swyddog Gweithredu St John Ambulance Cymru gyda Peredur a Luke ar y sifft nos Fercher, meddai:

“Mae bod yn rhan o’r Pwynt Cymorth yn rhywbeth pwysig iawn i ni, fel sefydliad.

 Mae hyn wedi gweld creu partneriaethau cryf gyda’r heddlu a champws Abertawe y Drindod Dewi Sant, sydd wedi caniatáu i ni wireddu ein gweledigaeth i ddarparu cymorth cyntaf i bawb, unrhyw bryd, unrhyw le.

Roedd croesawu Peredur a Luke i’r cyfleuster, fel y gallent weld drostynt eu hunain y cyfraniad gwirioneddol mae’r Man Cymorth yn ei wneud i ddiogelwch y ddinas, yn bleser pur.”

Meddai Peredur Owen Griffiths AS: "Roeddwn yn ddiolchgar am y cyfle i gysgodi staff Ambiwlans St John’s tra'u bod ar ddyletswydd yng nghanol dinas Abertawe dros nos"

"Roedd y profiad nid yn unig yn dangos pa mor ymroddedig yw eu gwirfoddolwyr ond hefyd pa mor hanfodol yw'r gwasanaeth hwn. Mae’r Pwynt Cymorth yn darparu lle diogel i asesu a thrin pobl sydd mewn sefyllfaoedd bregus. Roedd gweld y gwaith hanfodol hwn yn ddiddorol iawn ac yn ysbrydoledig."

[Uchod: Chwith i dde: Jon Williams – Rheolwr Gweithrediadau Sirol St John Ambulance Cymru, Benjamin Savage – Prif Swyddog Gweithredu St John Ambulance Cymru, Peredur Owen Griffiths MS, Luke Fletcher MS] 

Gallwch gefnogi gwaith achub bywyd St John Ambulance Cymru drwy fynd i’n gwefan www.sjacymru.org.uk/donate.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch press@sjacymru.org.uk.

Become a volunteer

Whatever you enjoy doing and however much time you can commit, there’s a volunteer role for you.