Working together with Business in Focus in communities across Wales

Business in Focus and St John Ambulance Cymru are working together to run basic first aid awareness sessions for out-of-work families across Wales, demonstrating a continued commitment to improving the health and wellbeing of communities in Wales.

Business in Focus’ Focus Futures project, has been running throughout Wales over the past year, aiming to improve out-of-work individuals’ general employability skills and self-confidence. The scheme offers lessons on a range of subjects including CV building, goal setting, income maximisation and interview skills.

The Focus Futures  project aims to teach important life skills and build individuals’ self-confidence, holding webinars as well as face-to-face sessions to assist people on their employment journey.

Nicola Masters, Community Engagement Coordinator at Business in Focus explained their collaboration with St John Ambulance Cymru: “First aid skills are invaluable, lifechanging skills that, in an emergency situation, mean the difference between life and death”.

 “It’s all about giving people confidence.”

St John Ambulance Cymru trainers are running a total of six sessions across Wales as part of the project. One session which took place in Caerphilly on Halloween weekend, was run by St John Ambulance Cymru Community Trainer, Dionne Ford.

Dionne describes how they made the session fun and engaging, with games for the children. The feedback was great and the families thoroughly enjoyed learning about first aid and CPR. One lady, Jess, found the session quite moving.

Dionne explained;

“On arrival, Jess explained she had lost her husband four years ago, she seemed very emotional. However, her friends and her three children had been her support system all through her grieving. She explained she wanted to do first aid awareness in order to move on from her grief and to keep her family and children safe in the future.”

“She thanked us as the family had learnt some valuable life skills. She really wanted her daughter to join Badgers and her other children to attend Youth Cadets at the Risca division.”

Dionne said that she aims for her sessions to be “a fun and memorable activity for all the family” as well as aiming to empower people with the knowledge to keep loved ones safe.

By the end of the session, Dionne described the group as “CPR superstars!

Nicola and Dionne are in the process of arranging a follow up defibrillator training session for the group, to further their first aid skills.

Nicola wanted to thank the charity for all of their help with the Focus Futures project, she explained; “We are proud to support St John Ambulance Cymru.”

“We feel passionate about getting invaluable life skills, like first aid, out into the communities of Wales - We are proud to support St John Ambulance Cymru and would like to thank the charity for all of their help with the Focus Futures project”.

To find out more about St John Ambulance Cymru’s first aid training, visit www.sjacymru.org.uk/en/page/training.

 

A group of people sitting on a couch

Description automatically generated with medium confidence

Dionne and her ‘CPR superstars’ in Caerphilly.

 


 

St John Ambulance Cymru a Business in Focus yn gweithio gyda'i gilydd mewn cymunedau ledled Cymru.

 

Mae Business in Focus a St John Ambulance Cymru yn cydweithio i gynnal sesiynau ymwybyddiaeth cymorth cyntaf sylfaenol ar gyfer teuluoedd di-waith ledled Cymru, gan ddangos ymrwymiad parhaus i wella iechyd a lles cymunedau yng Nghymru.

Mae prosiect Business in Focus Focus Futures wedi bod yn rhedeg ledled Cymru dros y flwyddyn ddiwethaf, gyda’r nod o wella sgiliau cyflogadwyedd cyffredinol a hunanhyder unigolion di-waith. Mae'r cynllun yn cynnig gwersi ar ystod o bynciau gan gynnwys adeiladu CV, gosod nodau, cynyddu incwm a sgiliau cyfweld.

Nod prosiect Focus Futures yw addysgu sgiliau bywyd pwysig a meithrin hunanhyder unigolion, gan gynnal gweminarau yn ogystal â sesiynau wyneb yn wyneb i gynorthwyo pobl ar eu taith cyflogaeth.

Esboniodd Nicola Masters, Cydlynydd Ymgysylltu Cymunedol yn Business in Focus eu cydweithrediad ag St John Ambulance Cymru: “Mae sgiliau cymorth cyntaf yn amhrisiadwy, yn sgiliau sy’n newid bywydau sydd, mewn sefyllfa o argyfwng, yn golygu’r gwahaniaeth rhwng bywyd a marwolaeth”.

 “Mae’n ymwneud â rhoi hyder i bobl yn eu cyflogadwyedd a hyder mewn bywyd bob dydd.”

Mae hyfforddwyr St John Ambulance Cymru yn cynnal cyfanswm o chwe sesiwn ledled Cymru fel rhan o'r prosiect. Cynhaliwyd un sesiwn yng Nghaerffili ar benwythnos Calan Gaeaf, gan Hyfforddwr Cymunedol St John AmbulanceCymru, Dionne Ford.

Disgrifia Dionne sut y gwnaethant y sesiwn yn hwyl gyda gemau, danteithion a diodydd i'r plant. Roedd yr adborth yn wych a mwynhaodd y teuluoedd ddysgu am gymorth cyntaf a CPR yn fawr. Roedd un wraig, Jess, yn gweld y sesiwn yn eithaf teimladwy.

Eglurodd Dionne;

“Ar ôl cyrraedd, esboniodd Jess ei bod wedi colli ei gŵr bedair blynedd yn ôl, roedd hi’n ymddangos yn emosiynol iawn. Fodd bynnag, ei ffrindiau a'i thri phlentyn oedd ei system gynhaliol trwy gydol ei galar. Esboniodd ei bod eisiau gwneud ymwybyddiaeth o gymorth cyntaf er mwyn symud ymlaen o’i galar ac i gadw ei theulu a’i phlant yn ddiogel yn y dyfodol.”

“Diolchodd i ni gan fod y teulu wedi dysgu rhai sgiliau bywyd gwerthfawr. Roedd hi wir eisiau i’w merch ymuno â Moch Daear a’i phlant eraill i fynychu Cadetiaid Ieuenctid yn adran Rhisga.”

Dywedodd Dionne ei bod yn anelu at i’w sesiynau fod yn “weithgaredd hwyliog a chofiadwy i’r teulu cyfan” yn ogystal â cheisio grymuso pobl gyda’r wybodaeth i gadw anwyliaid yn ddiogel.

Erbyn diwedd y sesiwn, disgrifiodd Dionne y grŵp fel “CPR superstars!”

Mae Nicola a Dionne yn y broses o drefnu sesiwn hyfforddiant diffibriliwr dilynol ar gyfer y grŵp, er mwyn datblygu eu sgiliau cymorth cyntaf.

Roedd Nicola eisiau diolch i'r elusen am eu holl help gyda'r prosiect Ffocws Dyfodol, esboniodd; “Rydym yn falch o gefnogi St John Ambulance Cymru.”

“Rydym yn teimlo’n angerddol dros gael sgiliau bywyd amhrisiadwy, fel cymorth cyntaf, allan i gymunedau Cymru – Rydym yn falch o gefnogi St John Ambulance Cymru a hoffem ddiolch i’r elusen am eu holl gymorth gyda’r prosiect Future Focus”.

I ddarganfod mwy am hyfforddiant cymorth cyntaf St John Ambulance Cymru, ewch i www.sjacymru.org.uk/en/page/training.

Published December 2nd 2022

Looking for other ways to get involved?

Whatever you enjoy doing and however much time you can commit, there’s a volunteer role for you.

Donate Volunteer