First aid charity shares three simple steps to help people in Wales stay safe on Bonfire Night

With Bonfire Night fast approaching, St John Ambulance Cymru has shared some vital safety advice, to ensure everyone can enjoy the festivities safely.

Volunteers from the first aid charity for Wales will be at various local firework displays across the country this weekend just in case somebody gets hurt. It’s important to take safety precautions to help keep everyone safe this Bonfire Night.

 

  1. Go to an organised firework display.

Fireworks can be extremely dangerous, so it’s always better to leave it to those who have been professionally trained. It’s also a great opportunity to get together with your local community!

Although an organised display is safer, if you do decide to have your own display, make sure you purchase fireworks which are suitable for home use. The packet should be marked to show they conform with British Safety Standards. This will ensure risks of injury are reduced.

Your regional fire and rescue service will also be able to provide you with advice on lighting fireworks safely. For more information go to your local service’s website: South Wales Fire and Rescue ServiceNorth Wales Fire and Rescue Service or Mid and West Wales Fire Service.

 

  1. Stay safe with sparklers.

Always wear gloves when using sparklers and make sure to hold them at arm’s length. When the sparkler has finished, place it in a bucket of sand / water to reduce the risk of a fire starting or anybody getting burnt.

 

  1. Take precautions with your bonfire.

Ensure you build your bonfire in an open space, away from anything that could be caught. Before lighting a bonfire, prepare nearby buckets of water / fire extinguishers just in case it gets out of control. Keep all flammable liquids away from the area, including aerosol cans. If the fire becomes out of control, get as far away from the flames as possible and call 999 immediately.

Even by taking these precautions, accidents can still happen. If somebody does burn themselves, ensure the area is held under cool running water for at least 20 minutes and remove any jewellery or clothing (unless they are stuck to the burn) before the area begins to swell.

When the burn has cooled, cover the area loosely with cling film, lengthways. Avoid using ice, creams or gels as they may increase the risk of infection.

Monitor the casualty and seek medical advice by calling 111 if you are concerned. If the burn has happened to a child or an infant, you should always seek medical advice, no matter how small the injury. 

St John Ambulance Cymru’s Chief Volunteer Richard Paskell said: “Whilst the preference would always be for people to enjoy fireworks at organised events, we want to make sure that families having bonfire parties at home have the knowledge and confidence to act quickly should an accident happen. This can make a huge difference to the severity and lasting impact of an injury.”

If you see St John Ambulance Cymru volunteers at your local firework display, make sure you give them a wave!

You can find out more about St John Ambulance Cymru volunteers’ lifesaving work and learn more vital first aid techniques by visiting www.sjacymru.org.uk.

 


 

Elusen cymorth cyntaf yn rhannu tri cham syml i helpu pobl Cymru i gadw'n ddiogel ar Noson Tân Gwyllt

 

Gyda Noson Tân Gwyllt yn agosáu, mae St John Ambulance Cymru wedi rhannu cyngor diogelwch hanfodol, er mwyn sicrhau y gall pawb fwynhau’r dathliadau yn ddiogel.

Bydd gwirfoddolwyr o elusen cymorth cyntaf Cymru yn mynychu nifer o arddangosiadau tân gwyllt lleol ledled y wlad y penwythnos hwn, rhag ofn i rywun gael ei frifo. Mae’n bwysig cymryd rhagofalon diogelwch, er mwyn helpu i gadw pawb yn ddiogel y Noson Tân Gwyllt hon.

 

  1. Ewch i arddangosfa tân gwyllt wedi'i threfnu

Gall tân gwyllt fod yn hynod beryglus, felly mae bob amser yn well ei adael i'r rhai sydd wedi cael hyfforddiant proffesiynol. Mae hefyd yn gyfle gwych i ddod ynghyd â’ch cymuned leol!

Er bod arddangosfa wedi'i threfnu yn fwy diogel, os penderfynwch gael eich arddangosfa eich hun, gwnewch yn siŵr eich bod yn prynu tân gwyllt sy'n addas i'w defnyddio gartref. Dylid marciau ar y pecyn i dangos ei fod yn cydymffurfio â Safonau Diogelwch Prydain. Bydd hyn yn sicrhau bod risgiau anaf yn cael eu lleihau.

Bydd eich gwasanaeth tân ac achub rhanbarthol hefyd yn gallu cynnig cyngor i chi ar gynnau tân gwyllt yn ddiogel. Am ragor o wybodaeth ewch i wefan eich gwasanaeth lleol: Gwasanaeth Tân ac Achub De CymruGwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru neu Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru.

 

  1.  Defnyddiwch ffyn gwreichion ('sparklers') yn ddiogel.

Gwisgwch fenig bob amser wrth ddefnyddio ffyn gwreichion gan eu cadw hyd fraich. Pan fydd ffon wreichion wedi gorffen, rhowch ef mewn i fwced o dywod / dŵr i leihau'r risg y bydd tân yn cynnau neu y bydd unrhyw un yn cael ei losgi.

 

  1. Byddwch yn ofalus i sicrhau'r goelcerth fwyaf diogel posibl

Sicrhewch eich bod yn adeiladu eich coelcerth mewn man agored, i ffwrdd o unrhyw beth y gellid ei ddal. Cyn cynnau coelcerth, paratowch fwcedi cyfagos o ddŵr / diffoddwyr tân rhag ofn iddi fynd allan o reolaeth. Cadwch yr holl hylifau fflamadwy i ffwrdd o'r ardal, gan gynnwys caniau erosol. Os bydd y tân yn mynd allan o reolaeth, ewch mor bell oddi wrth y fflamau â phosibl a ffoniwch 999 ar unwaith.

Gall damweiniau ddigwydd hyd yn oed ar ôl gymryd y rhagofalon hyn. Os bydd rhywun yn llosgi ei hun, rhedwch dwr oer dros y llosgiad am o leiaf 20 munud a thynnwch unrhyw emwaith neu ddillad cyn i'r ardal ddechrau chwyddo (oni bai eu bod yn sownd wrth y llosgiad).

Pan fydd y llosg wedi oeri, gorchuddiwch yr ardal yn rhydd gyda haenen lynu, ar ei hyd. Ceisiwch osgoi defnyddio rhew, hufenau neu eliau gan y gallent gynyddu'r risg o haint.

Cadwch lygad ar y claf a gofynnwch am gyngor meddygol trwy ffonio 111 os ydych yn bryderus. Os yw'r llosgiad wedi digwydd i blentyn neu faban, dylech bob amser geisio cyngor meddygol, ni waeth pa mor fach yw'r anaf.

Dywedodd Prif Wirfoddolwr St John Ambulance Cymru, Richard Paskell: “Er y byddai'n well bob amser i bobl fwynhau tân gwyllt mewn digwyddiadau wedi eu trefnu, rydym am wneud yn siŵr bod gan deuluoedd sy'n cynnal partïon coelcerth gartref y wybodaeth a'r hyder i weithredu'n gyflym pe bai damwain yn digwydd. Gall hyn wneud gwahaniaeth enfawr i ddifrifoldeb ac effaith barhaol anaf.”

Os gwelwch chi wirfoddolwyr St John Ambulance Cymru yn eich arddangosfa tân gwyllt lleol, gwnewch yn siŵr eich bod yn dweud helo!

Gallwch ddarganfod mwy am waith achub bywyd gwirfoddolwyr St John Ambulance Cymru a dysgu mwy o dechnegau cymorth cyntaf hanfodol drwy fynd i www.sjacymru.org.uk

A crowd of people watching fireworksDescription automatically generatedA group of people looking at fireworksDescription automatically generated

 

Published November 1st 2023

Looking for other ways to get involved?

Whatever you enjoy doing and however much time you can commit, there’s a volunteer role for you.

Donate Volunteer