Leaving a life saving legacy

Legacies are important to us at St John Ambulance Cymru, and as a charity with over 100 years of unbroken service we are very proud of ours. St John Ambulance Cymru were on the battlefields of World War One treating and transporting the injured. We were on the scene as first responders to help survivors of the Aberfan disaster and Wales won their 10th Grand Slam with us by their side, on hand to care for thousands of fans. We want our legacy to continue into the post-Covid world and beyond, and we need your help.

We are working alongside partners, to offer a free, no obligation, will writing service worth £90. Our partner, Guardian Angel, are committed to helping to break down the taboo attached to dying, by helping everybody plan for, and through death. There’s no obligation to leave a gift to St John Ambulance Cymru, but we hope you will consider us, once loved ones are provided for. A gift to St John Ambulance Cymru will help us to continue to provide first aid anytime, anywhere to anyone who needs us.

Every will is double-checked by an in-house will expert, and writing it online only takes around 15 minutes. You’ll receive your completed will within 7 days so that you can print it, and make it legally binding.

There are different types of legacy, including  a pecuniary bequest, which is a set amount pledged to a charity or a residuary bequest which is a share of your estate -  a percentage of what is left after any taxes or costs have been subtracted.

Helen Smith, Chief Executive Officer of St John Ambulance Cymru says:

“We know leaving a gift in your will is a big decision. Our volunteers work in communities throughout Wales, at events and alongside the NHS, when people’s lives are in danger.

 

We’re proud of who we are and what we do. But we know we need to do more. We need to save more lives. We need to equip more people with the skills they need. We need to offer more opportunities to young people. We need to strengthen our community support, and make a difference to people’s lives in Wales.

 

If you are considering making a gift in your will to St John Ambulance Cymru, thank you. Your gift will ensure we can continue to save lives into the future. We understand that this decision will not be taken lightly and we promise that your gift will be used wisely and effectively to ensure it has the greatest impact and reflects your wishes.

 

Whatever you decide, thank you for all your support. It means we can be there when we are needed most, both now and in the future.”

 

By remembering St John Ambulance in your will, you’ll be helping us to plan for the future, and look ahead confidently. You can leave your lasting legacy here: Online Will | Will Writing Service UK - Guardian Angel

 

 

Gadael etifeddiaeth achub bywyd

Mae cymynroddion yn bwysig i ni yn St John Ambulance Cymru, ac fel elusen gyda dros 100 mlynedd o wasanaeth parhaus rydym yn falch iawn o’n un ni. Roedd St John Ambulance Cymru ar feysydd brwydrau'r Rhyfel Byd Cyntaf yn trin a chludo'r rhai a anafwyd. Roeddem ar y safle fel ymatebwyr cyntaf i helpu goroeswyr trychineb Aberfan ac enillodd Cymru eu 10fed Camp Lawn gyda ni wrth eu hochr, wrth law i ofalu am filoedd o gefnogwyr. Rydym am i’n hetifeddiaeth barhau i’r byd ôl-Covid a thu hwnt, ac mae angen eich help arnom.

Rydym yn gweithio ochr yn ochr â phartneriaid, i gynnig gwasanaeth ysgrifennu ewyllys am ddim, heb unrhyw rwymedigaeth, gwerth £90. Mae ein partner, Guardian Angel, wedi ymrwymo i helpu i chwalu’r tabŵ sy’n gysylltiedig â marw, trwy helpu pawb i gynllunio ar gyfer, a thrwy farwolaeth. Nid oes unrhyw rwymedigaeth i adael anrheg i St John Ambulance Cymru, ond gobeithiwn y byddwch yn ein hystyried, unwaith y bydd darpariaeth ar gyfer anwyliaid. Bydd rhodd i St John Ambulance Cymru, yn ein helpu i barhau i ddarparu cymorth cyntaf unrhyw bryd, unrhyw le i unrhyw un sydd ein hangen.

Mae pob ewyllys yn cael ei gwirio ddwywaith gan arbenigwr ewyllysiau mewnol, a dim ond tua 15 munud y mae ei hysgrifennu ar-lein yn cymryd. Byddwch yn derbyn eich ewyllys wedi'i chwblhau o fewn 7 diwrnod fel y gallwch ei hargraffu, a'i gwneud yn gyfreithiol-rwym.

Mae gwahanol fathau o gymynroddion, gan gynnwys cymynrodd ariannol, sef swm sefydlog a addawyd i elusen neu gymynrodd weddilliol sy’n gyfran o’ch ystâd – canran o’r hyn sy’n weddill ar ôl tynnu unrhyw drethi neu gostau.

Meddai Helen Smith, Prif Swyddog Gweithredol St John Ambulance Cymru:

 “Rydym yn gwybod bod gadael rhodd yn eich ewyllys yn benderfyniad mawr. Mae ein gwirfoddolwyr yn gweithio mewn cymunedau ledled Cymru, mewn digwyddiadau ac ochr yn ochr â'r GIG, pan fo bywydau pobl mewn perygl.

 

Rydym yn falch o bwy ydym ni a beth rydym yn ei wneud. Ond rydyn ni'n gwybod bod angen i ni wneud mwy. Mae angen inni achub mwy o fywydau. Mae angen inni arfogi mwy o bobl â’r sgiliau sydd eu hangen arnynt. Mae angen inni gynnig mwy o gyfleoedd i bobl ifanc. Mae angen inni gryfhau ein cefnogaeth gymunedol, a gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl yng Nghymru.

 

Os ydych yn ystyried rhoi rhodd yn eich ewyllys i St John Ambulance Cymru, diolch. Bydd eich rhodd yn sicrhau y gallwn barhau i achub bywydau yn y dyfodol. Rydym yn deall na fydd y penderfyniad hwn yn cael ei wneud yn ysgafn ac rydym yn addo y bydd eich rhodd yn cael ei ddefnyddio’n ddoeth ac yn effeithiol i sicrhau ei fod yn cael yr effaith fwyaf ac yn adlewyrchu eich dymuniadau.

 

Beth bynnag y byddwch yn ei benderfynu, diolch am eich holl gefnogaeth. Mae’n golygu y gallwn ni fod yno pan fydd ein hangen fwyaf, nawr ac yn y dyfodol.”

 

Drwy gofio St John Ambulance Cymru yn eich ewyllys, byddwch yn ein helpu i gynllunio ar gyfer y dyfodol, ac edrych ymlaen yn hyderus. Gallwch adael eich cymynrodd barhaol yma:: Online Will | Will Writing Service UK - Guardian Angel

 

Published September 27th 2022

Looking for other ways to get involved?

Whatever you enjoy doing and however much time you can commit, there’s a volunteer role for you.

Donate Volunteer