Pembrokeshire based company fund new defibrillator for local community

Pembrokeshire based, family company Evan Pritchard Contractors Ltd have recently donated a generous £1000 to Wales’ leading first aid charity, St John Ambulance Cymru, in support of their lifesaving work in communities across Wales. The donation was made to fund a new defibrillator for the area. Volunteers will bring this defibrillator along to events across West Wales ensuring that in an emergency, a potentially lifesaving piece of equipment is nearby.

The Pritchard family have a personal connection with St John Ambulance Cymru’s cause, after a family member was treated using a defibrillator in the past. St John Ambulance Cymru are huge advocators for defibrillator awareness and access, working to increase confidence and educate in defibrillator use.

Following a cardiac arrest, a person’s survival chances are reduced by 10% for every passing minute without action. The quicker a defibrillator is on the scene, the more chance someone’s life can be saved.

Evan Pritchard Contractors LTD’s donation will go towards keeping the local people of Pembrokeshire safe, providing the local St John Ambulance Cymru volunteers with a lifesaving piece of equipment. Mathew Pritchard, Managing Director at Evan Pritchard said “we hope this donation will help to make Pembrokeshire a safer place for all.

 

Defibrillators can mean the difference between life and death, so we are happy to fund this vital piece of equipment.”

 

St John Ambulance Cymru volunteers provide support at some of West Wales’ most popular events, along with smaller, community led events. With the help of donations from community groups and businesses, the charity can continue to make communities in Wales safer places for all.

If you’d like to find out how you can fundraise for St John Ambulance Cymru, then please  visit www.sjacymru.org.uk/fundraising or contact the fundraising team by calling 029 2044 9626 or via email at fundraising@sjacymru.org.uk.

 


 

Cwmni o Sir Benfro yn ariannu diffibriliwr newydd ar gyfer y gymuned leol

 

Yn ddiweddar, mae’r cwmni teuluol Evan Pritchard Contractors Ltd, o Sir Benfro, wedi rhoi £1000 hael i brif elusen cymorth cyntaf Cymru, St John Ambulance Cymru, i gefnogi eu gwaith achub bywyd mewn cymunedau ledled Cymru. Gwnaed y rhodd i ariannu diffibriliwr newydd ar gyfer yr ardal. Bydd gwirfoddolwyr yn dod â’r diffibriliwr hwn i ddigwyddiadau ledled Gorllewin Cymru gan sicrhau, mewn argyfwng, fod darn o offer a allai achub bywydau gerllaw.

Mae gan y teulu Pritchard gysylltiad personol ag achos St John Ambulance Cymru, ar ôl i aelod o’r teulu gael ei drin gan ddefnyddio diffibriliwr yn y gorffennol. Mae St John Ambulance Cymru yn eiriolwyr enfawr dros ymwybyddiaeth a mynediad i ddiffibrilwyr, gan weithio i gynyddu hyder ac addysgu sut i ddefnyddio diffibriliwr.

Yn dilyn ataliad ar y galon, mae siawns person o oroesi yn cael ei leihau 10% am bob munud sy'n mynd heibio heb weithredu. Po gyflymaf y mae diffibriliwr ar y safle, y mwyaf o siawns y bydd bywyd rhywun yn cael ei achub.

Bydd rhodd Evan Pritchard Contractors LTD yn mynd tuag at gadw pobl leol Sir Benfro yn ddiogel, gan ddarparu darn o offer achub bywyd i wirfoddolwyr St John Ambulance Cymru lleol. Dywedodd Mathew Pritchard, Rheolwr Gyfarwyddwr Evan Pritchard “gobeithiwn y bydd y rhodd hon yn helpu i wneud Sir Benfro yn lle mwy diogel i bawb.

 

Gall diffibrilwyr olygu’r gwahaniaeth rhwng bywyd a marwolaeth, felly rydym yn hapus i ariannu’r darn hanfodol hwn o offer.”

 

Mae gwirfoddolwyr St John Ambulance Cymru yn darparu cefnogaeth yn rhai o ddigwyddiadau mwyaf poblogaidd Gorllewin Cymru, ynghyd â digwyddiadau llai a arweinir gan y gymuned. Gyda chymorth rhoddion gan grwpiau cymunedol a busnesau, gall yr elusen barhau i wneud cymunedau yng Nghymru yn lleoedd mwy diogel i bawb.

Os hoffech gael gwybod sut y gallwch godi arian ar gyfer St John Ambulance Cymru, yna ewch i www.sjacymru.org.uk/fundraising neu cysylltwch â’r tîm codi arian drwy ffonio 029 2044 9626 neu drwy e-bost: fundraising@sjacymru.org. uk

Published July 17th 2023

Looking for other ways to get involved?

Whatever you enjoy doing and however much time you can commit, there’s a volunteer role for you.

Donate Volunteer