Put your best foot forward for festive fun with St John Ambulance Cymru

St John Ambulance Cymru are looking forward to celebrating the festive season by  hosting our Festive Fun Run to help us to continue in our commitment to providing first aid to everyone, anytime, anywhere.

 

The Festive Fun Run will take place from 10:30am on Saturday 3rd December in Cardiff’s Roath Park, along a  route suitable for all ages and abilities. Participants are encouraged to wear fancy dress to walk, jog or run two laps of the picturesque park. There will be prizes awarded on the day for the best children’s and adult's costumes.

 

Registration costs £7.50 for adults, and £5 for children with a discounted rate of £20 for family groups consisting of two adults and two children. Children under 3 go free, and all participants under 16 must be accompanied by an adult. All participants will be given a free Santa hat to really get into the festive spirit.

 

Events like this are vital to raise funds for St John Ambulance Cymru, who, as Wales’s leading first aid charity are committed to saving lives and enhancing the health and well-being in the communities of Wales.

Whether its working alongside the emergency services offering vital support, or training the next generation of lifesavers as part of one of our children and young people programmes, your support helps St John Ambulance Cymru to continue to improve the health and wellbeing of communities in Wales.

Community and Events Fundraising Manager Alan Drury said “We are really excited to be holding our Festive Fun Run at Cardiff’s iconic Roath Park, and we’d love to see as many individuals and families as possible signing up to take part so that we can end what has been a difficult year for many with a little festive cheer”   

“All funds raised from the event will help us to continue providing vital life-saving training and support in communities across Wales.

 

The money raised really could be the difference between a life lost, or a life saved.”      

 

You can find out more about how your money helps us to carry out our lifesaving work by visiting our website, or following us on social media on our @SJACymru tag.

You can register to participate in the Festive Fun Run HERE

 


 

Rhowch eich troed gorau ymlaen am hwyl yr wyl gyda St John Ambulance Cymru

 

Mae St John Ambulance Cymru yn edrych ymlaen at ddathlu tymor y Nadolig drwy gynnal ein Ras Hwyl yr Ŵyl i’n helpu i barhau â’n hymrwymiad i ddarparu cymorth cyntaf i unrhyw un, unrhyw bryd, unrhyw le.

 

Cynhelir Ras Hwyl yr Ŵyl o 10:30am ddydd Sadwrn 3 Rhagfyr ym Mharc y Rhath, Caerdydd, ar hyd llwybr sy’n addas i bob oed a gallu. Anogir cyfranogwyr i wisgo gwisg ffansi i gerdded, loncian neu redeg dwy lap o'r parc prydferth. Bydd gwobrau ar y diwrnod am y gwisgoedd gorau i blant ac oedolion.

 

Mae cofrestru'n costio £7.50 i oedolion, a £5 i blant gyda chyfradd ostyngol o £20 i grwpiau teulu sy'n cynnwys dau oedolyn a dau blentyn. Mae plant dan 3 yn mynd am ddim, a rhaid i bob cyfranogwr o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn. Bydd pawb sy'n cymryd rhan yn cael het Siôn Corn am ddim i fynd i ysbryd yr ŵyl.

 

Mae digwyddiadau fel hyn yn hanfodol i godi arian ar gyfer St John Ambulance Cymru, sydd, fel prif elusen cymorth cyntaf Cymru, wedi ymrwymo i achub bywydau a gwella iechyd a lles cymunedau Cymru.

Boed yn gweithio ochr yn ochr â’r gwasanaethau brys yn cynnig cymorth hanfodol, neu’n hyfforddi’r genhedlaeth nesaf o achubwyr bywyd fel rhan o un o’n rhaglenni plant a phobl ifanc, mae eich cefnogaeth yn helpu St John Ambulance Cymru i barhau i wella iechyd a lles cymunedau yng Nghymru.

Dywedodd Alan Drury, Rheolwr Codi Arian Cymunedol a Digwyddiadau “Rydym yn gyffrous iawn i gael cynnal ein Ras Hwyl yr Ŵyl ym Mharc y Rhath eiconig Caerdydd, a byddem wrth ein bodd yn gweld cymaint o unigolion a theuluoedd â phosibl yn cofrestru i gymryd rhan fel ein bod gall ddod â blwyddyn anodd i lawer i ben gydag ychydig o hwyl yr ŵyl”

“Bydd yr holl arian a godir o’r digwyddiad yn ein helpu i barhau i ddarparu hyfforddiant a chymorth achub bywyd hanfodol mewn cymunedau ledled Cymru.

 

Gallai’r arian a godir fod y gwahaniaeth rhwng bywyd a gollwyd, neu fywyd a achubwyd.”

 

Gallwch ddarganfod mwy am sut mae eich arian yn ein helpu i gyflawni ein gwaith achub bywyd trwy ymweld â'n gwefan, neu ein dilyn ar gyfryngau cymdeithasol ar ein tag @SJACymru.

Gallwch gofrestru i gymryd rhan yn Ras Hwyl yr.

Published November 15th 2022

Looking for other ways to get involved?

Whatever you enjoy doing and however much time you can commit, there’s a volunteer role for you.

Donate Volunteer