St John Ambulance Cymru marks World Day For Safety And Health At Work

According to the Health and Safety Executive, in  2022 alone 565,000 working people sustained an injury at work. A total of 36.8 million working days were lost due to work-related illness and workplace injury.

April 28th marks World Day For Safety And Health At Work and St John Ambulance Cymru is continuing its mission to enhance the health and wellbeing of communities in Wales by encouraging workplaces to think about first aid training and sign up for one of their many training courses.

Kate Evans, Head of Commercial Training for St John Ambulance Cymru, said, “At St John Ambputting a bandage on an ankleulance Cymru we offer a wide range of in person and online training courses with the aim of keeping people safe at work. As well as our well known First Aid at Work course, we also offer Health and Safety Awareness Training, Manual Handling Training and Fire Marshalling Training.

The average person spends 1,795 hours per year at work, and 565,000 workers sustained a non-fatal injury at work between 2021 and 2022.

The Health and Safety Executive reports that workplace accidents are most common in the agriculture, forestry and fishing industry, the construction industry and the accommodation and food service industry, with injuries incurred whilst lifting or carrying by far the most common. Slips or falls are the second most common workplace injury, followed by injuries incurred by falling objects.

It’s so important that we not only teach people first aid, but also provide ways to prevent accidents occurring in the first place, which is why we are committed to offering a wide range of training courses that focus on health and safety as well as first aid.”

In 2021 and 2022 914,000 workers reported suffering work-related stress, depression or anxiety. As mental health issues increase St John Ambulance Cymru has launched our mental health awareness course, the first of its kind in Wales. The mental health first aid course aims to provide a good understanding and awareness of mental health issues in your workplace. As more people find the confidence to come forward to discuss their mental health, we want to ensure organisations are fully equipped to support them.

Kate Evans added, “St John Ambulance Cymru has trained over 1,500 people in mental health awareness at organisations across Wales since launching their mental health first aid course in 2018.

We understand the importance of mental health awareness at work and the effect it can have not only on the person affected but also their team, and as an organisation remain committed to a holistic approach which recognises mental illness on par with physical illness.

We are proud to be delivering a wide range of training to help enhance the health and wellbeing of communities in Wales.”

Profits from the sale of our training courses and supplies help fund our charitable work, including community and schools first aid training and running our children and young people programmes. When choosing to train with St John Ambulance Cymru you'll get exceptional service, be supporting your community and you'll be meeting your corporate social responsibility goals.

If you are a community group and are looking for a course for your group, please visit https://www.sjacymru.org.uk/en/page/training or contact training@sjacymru.org.uk

If you have a question about your training needs please call the team on 03456 785646.

Mae St John Ambulance Cymru yn nodi Diwrnod y Byd dros Ddiogelwch Ac Iechyd yn y Gweithle

 

Yn ôl yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch, yn 2022 yn unig cafodd 565,000 o weithwyr anaf yn y gwaith. Collwyd cyfanswm o 36.8 miliwn o ddiwrnodau gwaith oherwydd salwch cysylltiedig â gwaith ac anafiadau yn y gweithle.

Mae Ebrill 28 yn nodi Diwrnod y Byd dros Ddiogelwch Ac Iechyd yn y Gwaith ac mae St John Ambulance Cymru yn parhau â'i genhadaeth i wella iechyd a lles cymunedau yng Nghymru trwy annog gweithleoedd i feddwl am hyfforddiant cymorth cyntaf a chofrestru ar gyfer un o'u cyrsiau hyfforddi niferus.

 

Dywedodd Kate Evans, Pennaeth Hyfforddiant Masnachol ar gyfer St John Ambulance Cymru, “Yn St John Ambulance Cymru rydym yn cynnig ystod eang o gyrsiau hyfforddi personol ac ar-lein gyda’r nod o gadw pobl yn ddiogel yn y gwaith. Yn ogystal â'n cwrs Cymorth Cyntaf yn y Gweithle adnabyddus, rydym hefyd yn cynnig Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Iechyd a Diogelwch, Hyfforddiant Codi a Chario a Hyfforddiant Trefnu Tân.

Mae'r person cyffredin yn treulio 1,795 awr y flwyddyn yn y gwaith, a chafodd 565,000 o weithwyr anaf nad yw'n angheuol yn y gwaith rhwng 2021 a 2022.

Mae'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch yn adrodd mai damweiniau yn y gweithle sydd fwyaf cyffredin yn y diwydiant amaethyddiaeth, coedwigaeth a physgota, y diwydiant adeiladu a'r diwydiant llety a gwasanaeth bwyd, a'r anafiadau a geir wrth godi neu gludo yw'r rhai mwyaf cyffredin o bell ffordd. Llithro neu gwympo yw'r ail anaf mwyaf cyffredin yn y gweithle, ac yna anafiadau a achosir gan wrthrychau'n cwympo.

 

Mae mor bwysig ein bod nid yn unig yn addysgu cymorth cyntaf i bobl, ond hefyd yn darparu ffyrdd o atal damweiniau rhag digwydd yn y lle cyntaf, a dyna pam yr ydym wedi ymrwymo i gynnig ystod eang o gyrsiau hyfforddi sy'n canolbwyntio ar iechyd a diogelwch yn ogystal â chymorth cyntaf. .”

 

Yn 2021 a 2022 dywedodd 914,000 o weithwyr eu bod yn dioddef straen, iselder neu bryder sy'n gysylltiedig â gwaith. Wrth i faterion iechyd meddwl gynyddu mae St John Ambulance Cymru wedi lansio ein cwrs ymwybyddiaeth iechyd meddwl, y cyntaf o’i fath yng Nghymru. Nod y cwrs cymorth cyntaf iechyd meddwl yw darparu dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth dda o faterion iechyd meddwl yn eich gweithle. Wrth i fwy o bobl ddod o hyd i'r hyder i ddod ymlaen i drafod eu hiechyd meddwl, rydym am sicrhau bod sefydliadau'n gwbl barod i'w cefnogi.

 

Ychwanegodd Kate Evans, “Mae St John Ambulance Cymru wedi hyfforddi dros 1,500 o bobl mewn ymwybyddiaeth iechyd meddwl mewn sefydliadau ledled Cymru ers lansio eu cwrs cymorth cyntaf iechyd meddwl yn 2018.

Rydym yn deall pwysigrwydd ymwybyddiaeth iechyd meddwl yn y gwaith a’r effaith y gall ei chael nid yn unig ar y person yr effeithir arno ond hefyd ar ei dîm, ac fel sefydliad yn parhau i fod yn ymrwymedig i ymagwedd gyfannol sy’n cydnabod salwch meddwl ar yr un lefel â salwch corfforol.

 

Rydym yn falch o fod yn darparu ystod eang o hyfforddiant i helpu i wella iechyd a lles cymunedau yng Nghymru.”

 

Mae elw o werthu ein cyrsiau hyfforddi a’n cyflenwadau yn helpu i ariannu ein gwaith elusennol, gan gynnwys hyfforddiant cymorth cyntaf cymunedol ac ysgolion a rhedeg ein rhaglenni plant a phobl ifanc. Wrth ddewis hyfforddi gydag St John Ambulance Cymru fe gewch wasanaeth eithriadol, byddwch yn cefnogi eich cymuned a byddwch yn cyflawni eich nodau cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol.

Os ydych yn grŵp cymunedol ac yn chwilio am gwrs ar gyfer eich grŵp, ewch i https://www.sjacymru.org.uk/cy/page/training neu cysylltwch â training@sjacymru.org.uk.

Os oes gennych gwestiwn am eich anghenion hyfforddi, ffoniwch y tîm ar 03456 785646.

Published April 26th 2023

Looking for other ways to get involved?

Whatever you enjoy doing and however much time you can commit, there’s a volunteer role for you.

Donate Volunteer