St John Ambulance Cymru Sales Executive takes fundraising in her stride

On Sunday 23rd April thousands of runners will line up in London’s Greenwich Park to take on the iconic London Marathon, and Barbara Rostocka, St John Ambulance Cymru’s Sales Executive will be amongst them making her London Marathon debut.

Barbara will proudly wear her St John Ambulance Cymru running vest to take on the 26.2 mile route around the River Thames, passing the Tower of London, the Houses of Parliament and Nelson’s Column before arriving at the finish line on The Mall.Barbara Rostocka running the london marathon

Barbara has been training hard for the event, despite the added complication of uncooperative Welsh weather. She said, “I have been following training plan which includes combination of distance running and strength training. This wasn’t easy during the winter months.

I’ve been gradually increasing my mileage each week and focusing on my nutrition and hydration. I’ve done lots of research and took advice from experienced runners and coaches, as well as reading articles about marathon training to learn best practice and how to avoid common mistakes. It’s amazing how much mental and physical strength it takes to run this much. The road to 26.2 miles is a long one, but I’m up for a challenge!”

Barbara has worked for St John Ambulance Cymru for just over three years, and has seen the impact of our life saving first aid training, so when a charity place in the London Marathon became available she jumped at the chance to help raise funds for this vital cause.

She explains, “St John Ambulance Cymru serves the people of Wales by providing essential first aid training and playing an important role in enhancing the health and wellbeing of individuals and communities.

I couldn’t be more thrilled to be running for our charity.

My initial goal is £1,500, but the fundraising doesn’t stop there. I’ll continue to engage with supporters and promote our charity to make an even greater impact!”

Fundraising for St John Ambulance Cymru helps Wales’s leading first aid charity to provide free first aid training for schools and community groups, and ensure that our volunteers can be there at events the length and breadth of Wales to keep people safe.

Alan Drury Community & Events Fundraising Manager said, “This is one of the UK's most iconic running events, and we are proud to be supporting Barbara along her London Marathon journey.

By taking part, not only will she be achieving a lifelong ambition, but she will be helping to raise vital funds  to support our lifesaving training and support in communities all across Wales."

Barbara is just short of her £1,500 target, and you can help her to reach it by donating on her JustGiving page, HERE.

Her next challenge is a little closer to home. She’ll be putting her best foot forward again in October at the Cardiff Half Marathon. If you’d like to join her there St John Ambulance Cymru still has some charity places available at the Cardiff, Swansea and Llanelli Half Marathons, you can find out more by contacting our fundraising team on 029 2044 9626 or by emailing fundraising@sjacymru.org.uk

 

 

 

Gweithredwr gwerthu St John Ambulance Cymru yn cymryd camau codi arian

 

Ddydd Sul 23 Ebrill bydd miloedd o redwyr yn ymuno â Greenwich Park yn Llundain i herio Marathon eiconig Llundain, a bydd Barbara Rostocka, Swyddog Gweithredol Gwerthiant St John Ambulance Cymru yn eu plith yn gwneud ei ymddangosiad cyntaf ym Marathon Llundain.

 

Bydd Barbara yn falch o wisgo ei chrys rhedeg St John Ambulance Cymru i fynd ar y llwybr 26.2 milltir o amgylch yr Afon Tafwys, gan fynd heibio Tŵr Llundain, y Senedd a Cholofn Nelson cyn cyrraedd y llinell derfyn ar The Mall.

 

Mae Barbara wedi bod yn hyfforddi'n galed ar gyfer y digwyddiad, er gwaethaf cymhlethdodau ychwanegol y tywydd Cymreig anghydweithredol. Meddai, “Rwyf wedi bod yn dilyn cynllun hyfforddi sy'n cynnwys cyfuniad o redeg o bell a hyfforddiant cryfder. Nid oedd hyn yn hawdd yn ystod misoedd y gaeaf.

 

Rwyf wedi bod yn cynyddu fy milltiroedd yn raddol bob wythnos ac yn canolbwyntio ar fy maeth a hydradiad. Rwyf wedi gwneud llawer o ymchwil ac wedi cymryd cyngor gan redwyr a hyfforddwyr profiadol, yn ogystal â darllen erthyglau am hyfforddiant marathon i ddysgu arfer gorau a sut i osgoi camgymeriadau cyffredin. Mae'n rhyfeddol faint o gryfder meddyliol a chorfforol sydd ei angen i redeg cymaint â hyn. Mae’r ffordd i 26.2 milltir yn un hir, ond rydw i’n barod am her!”

 

Mae Barbara wedi gweithio i St John Ambulance Cymru ers ychydig dros dair blynedd, ac mae wedi gweld effaith ein hyfforddiant cymorth cyntaf achub bywyd, felly pan ddaeth lle elusennol ym Marathon Llundain ar gael, fe neidiodd at y cyfle i helpu i godi arian ar gyfer y rhaglen hanfodol hon.

 

Esboniodd, “Mae St John Ambulance Cymru yn gwasanaethu pobl Cymru drwy ddarparu hyfforddiant cymorth cyntaf hanfodol a chwarae rhan bwysig wrth wella iechyd a lles unigolion a chymunedau.

 

Allwn i ddim bod wrth fy modd i fod yn rhedeg dros ein helusen.

Fy nod cychwynnol yw £1,500, ond nid yw’r codi arian yn dod i ben yno. Byddaf yn parhau i ymgysylltu â chefnogwyr a hyrwyddo ein helusen i gael hyd yn oed mwy o effaith!”

 

Mae Codi Arian ar gyfer St John Ambulance Cymru yn helpu elusen cymorth cyntaf mwyaf blaenllaw Cymru i ddarparu hyfforddiant cymorth cyntaf am ddim i ysgolion a grwpiau cymunedol, a sicrhau y gall ein gwirfoddolwyr fod yno mewn digwyddiadau ar hyd a lled Cymru i gadw pobl yn ddiogel.

 

Dywedodd Alan Drury Rheolwr Codi Arian Cymunedol a Digwyddiadau, “Dyma un o ddigwyddiadau rhedeg mwyaf eiconig y DU, ac rydym yn falch o fod yn cefnogi Barbara ar ei thaith Marathon Llundain.

Drwy gymryd rhan, nid yn unig y bydd yn cyflawni uchelgais gydol oes, ond bydd yn helpu i godi arian hanfodol i gefnogi ein hyfforddiant achub bywyd a chefnogaeth mewn cymunedau ledled Cymru."

 

Mae Barbara ychydig yn brin o’i tharged o £1,500, a gallwch ei helpu i’w gyrraedd trwy gyfrannu ar ei thudalen JustGiving, YMA.

 

Mae ei her nesaf ychydig yn nes adref. Bydd hi’n rhoi ei throed orau ymlaen eto ym mis Hydref yn Hanner Marathon Caerdydd. Os hoffech ymuno â hi yno mae gan St John Ambulance Cymru rai lleoedd elusennol ar gael o hyd yn Hanner Marathons Caerdydd, Abertawe a Llanelli, gallwch gael rhagor o wybodaeth drwy gysylltu â’n tîm codi arian ar 029 2044 9626 neu drwy anfon e-bost at codi arian@sjacymru. org.uk

 

Published April 17th 2023

Looking for other ways to get involved?

Whatever you enjoy doing and however much time you can commit, there’s a volunteer role for you.

Donate Volunteer