St John Ambulance Cymru share top tips for managing your anxiety this Mental Health Awareness Week

This Mental Health Awareness Week, the focus is on anxiety. According to Mental Health UK, 1 in 10 of us living in the United Kingdom will be living with an anxiety disorder at any one time, making the problem more prevalent than ever. Welsh charity St John Ambulance Cymru are sharing some guidance on how to effectively manage your anxiety this Mental Health Awareness Week.

As Wales’ leading first aid charity, St John Ambulance Cymru understand how effective mental health intervention can be the difference between a life saved and a life lost. The charity run an informative Mental Health First Aid course, which gives attendees a deeper understanding of mental health factors that can affect wellbeing, and explore what people can do to get friends, family members or colleagues the right support. Knowing how to keep yourself and those around you safe is imperative, so the charity are sharing 5 top tips on how to manage anxious thoughts and feelings…

  1. Focus on your breathing – Try breathing exercises to shift your focus and reduce tension by focusing on the present moment.
  2. Move your body – Exercise is a great natural remedy for anxiety, especially when doing so in nature. Exercising and spending time in nature are proven ways to improve our general mental (and physical) health.
  3. Understand your anxiety – Keeping a diary of what’s happening in your life and how it’s affecting you can help you understand what’s triggering your anxious thoughts and feelings.
  4. Talk to friends and family - Sometimes speaking about your anxiety can make worries seem less scary. Chatting to friends and family can also help you feel less alone.
  5. Face your fears gradually – Avoiding situations that make us feel anxious can sometimes make the situation worse. Face your fears gradually and eventually the scary situations will become easier.

“Everyone experiences anxiety from time to time which is normal, but it's so important that we learn to recognise the signs and symptoms when it becomes overwhelming and affects everyday life,” says St John Ambulance Cymru Mental Health First Aid Trainer, Belinda James. “There is still so much stigma around mental ill health, meaning it can often be difficult to know how to start a conversation about it.”

“The Mental Health First Aid course is a fantastic, rewarding opportunity where people can learn more about anxiety and mental health in general. It focuses on how to recognise when someone might be struggling and helps to develop the confidence needed to start the conversation.”

If you are struggling with anxiety, you are not alone. There are various mental health hotlines in Wales which can be there for you during a mental health crisis. You can access support from the NHS by calling 111, or you can reach the Samaritans 24 hours a day, 365 days a year on 116 123, which is free from any phone. The Samaritans also have a Welsh Language Line on 0808 164 0123 from 7pm–11pm every day.

If you don’t want to speak over the phone, SHOUT provide a 24/7 support service via text on 85258 which provides immediate help.

To find out more information about St John Ambulance Cymru’s Mental Health First Aid course, please visit www.sjacymru.org.uk/en/courses/MHFA.

 

 

Mae St John Ambulance Cymru yn rhannu awgrymiadau da ar gyfer rheoli eich pryder yn ystod Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl

 

Yn ystod Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl, mae'r ffocws ar bryder. Yn ôl Mental Health UK, bydd 1 o bob 10 ohonom sy’n byw yn y Deyrnas Unedig yn byw gydag anhwylder gorbryder ar unrhyw un adeg, gan wneud y broblem yn fwy cyffredin nag erioed. Mae elusen Gymreig St John Ambulance Cymru yn rhannu rhai canllawiau ar sut i reoli eich pryder yn effeithiol yn ystod Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl.

Fel prif elusen cymorth cyntaf Cymru, mae St John Ambulance Cymru yn deall pa mor effeithiol y gall ymyrraeth iechyd meddwl fod y gwahaniaeth rhwng bywyd a achubwyd a bywyd a gollwyd. Mae’r elusen yn cynnal cwrs Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl llawn gwybodaeth, sy’n rhoi dealltwriaeth ddyfnach i fynychwyr o’r ffactorau iechyd meddwl sy’n gallu effeithio ar les, ac yn archwilio beth all pobl ei wneud i gael y gefnogaeth gywir i ffrindiau, aelodau o’r teulu neu gydweithwyr. Mae gwybod sut i gadw eich hun a’r rhai o’ch cwmpas yn ddiogel yn hollbwysig, felly mae’r elusen yn rhannu 5 awgrym da ar sut i reoli meddyliau a theimladau pryderus…

 

1) Canolbwyntiwch ar eich anadlu - Rhowch gynnig ar ymarferion anadlu i symud eich ffocws a lleihau tensiwn trwy ganolbwyntio ar y foment bresennol.

2) Symudwch eich corff - Mae ymarfer corff yn feddyginiaeth naturiol wych ar gyfer pryder, yn enwedig wrth wneud hynny ym myd natur. Mae ymarfer corff a threulio amser ym myd natur yn ffyrdd profedig o wella ein hiechyd meddwl (a chorfforol) cyffredinol.

3) Deall eich pryder – Gall cadw dyddiadur o’r hyn sy’n digwydd yn eich bywyd a sut mae’n effeithio arnoch chi eich helpu i ddeall beth sy’n sbarduno’ch meddyliau a’ch teimladau pryderus.

4) Siaradwch â ffrindiau a theulu - Weithiau gall siarad am eich pryder wneud i bryderon ymddangos yn llai brawychus. Gall sgwrsio â ffrindiau a theulu hefyd eich helpu i deimlo'n llai unig.

5) Wynebwch eich ofnau yn raddol – Gall osgoi sefyllfaoedd sy’n gwneud i ni deimlo’n bryderus wneud y sefyllfa’n waeth weithiau. Wynebwch eich ofnau yn raddol ac yn y pen draw bydd y sefyllfaoedd brawychus yn dod yn haws.

“Mae pawb yn profi pryder o bryd i’w gilydd sy’n normal, ond mae mor bwysig ein bod yn dysgu adnabod yr arwyddion a’r symptomau pan ddaw’n llethol ac yn effeithio ar fywyd bob dydd,” meddai Hyfforddwraig Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl St John Ambulance Cymru, Belinda James.

“Mae cymaint o stigma o hyd ynghylch afiechyd meddwl, sy’n golygu yn aml gall fod yn anodd gwybod sut i ddechrau sgwrs amdano.”

“Mae’r cwrs Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl yn gyfle gwych, gwerth chweil lle gall pobl ddysgu mwy am bryder ac iechyd meddwl yn gyffredinol. Mae’n canolbwyntio ar sut i adnabod pryd y gallai rhywun fod yn cael trafferth ac mae’n helpu i ddatblygu’r hyder sydd ei angen i ddechrau’r sgwrs.”

Os ydych chi'n cael trafferth gyda phryder, nid ydych chi ar eich pen eich hun. Mae nifer o linellau cymorth iechyd meddwl yng Nghymru a all fod yno i chi yn ystod argyfwng iechyd meddwl.

  Gallwch gael cymorth gan y GIG drwy ffonio 111, neu gallwch gyrraedd y Samariaid 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn ar 116 123, sydd am ddim o unrhyw ffôn. Mae gan y Samariaid hefyd Linell Gymraeg ar 0808 164 0123 o 7pm–11pm bob dydd.

Os nad ydych chi eisiau siarad dros y ffôn, mae SHOUT yn darparu gwasanaeth cymorth 24/7 trwy neges destun ar 85258 sy'n darparu cymorth ar unwaith.

I gael rhagor o wybodaeth am gwrs Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl St John Ambulance Cymru, ewch i www.sjacymru.org.uk/cy/cyrsiau/MHFA.

A picture containing text, logo, font, graphics

Description automatically generated

Published May 15th 2023

Looking for other ways to get involved?

Whatever you enjoy doing and however much time you can commit, there’s a volunteer role for you.

Donate Volunteer