The independent Welsh church funding lifesaving work in their local community

The Welsh independent church Eglwys Gynulleidfaol Pantycrwys in Craig-Cefn-Parc, Swansea, have recently donated a generous £1000 to Wales’ leading first aid charity, St John Ambulance Cymru, in support of their lifesaving work in communities across Wales.

The charity are urging other community groups and sports club to sign up for a free first aid training session with St John Ambulance Cymru and to get involved with some fundraising in support of their charitable work.members of the church showing pieces of paper with numbers on

Einir Watts-Rees, the church’s treasurer said, “As a group we really appreciate the work of St John Ambulance Cymru in the communities of Wales. We decided to donate as a way of saying a big thank you to all their staff and volunteers on behalf of our community”.

Alan Drury, Community and Events Manager at St John Ambulance Cymru, visited the church earlier this month, to thank them for their contribution. “It was lovely to catch up with some of their members who shared memories of receiving free first aid training from St John Ambulance Cymru in their youth. It reminded me of the legacy the charity has in people’s lives” he said.

“We want to say a big thank you to Eglwys Gynulleidfaol Pantycrwys for their donation, it really will make a difference, and help us train more people in vital first aid skills.”

If you belong to a local community group or sporting club and would like to register for free first aid training, then please visit www.sjacymru.org.uk/en/courses/list/GPC to book a session with one of St John Ambulance Cymru’s community trainers.

Fundraising for St John Ambulance Cymru can support the charity’s lifesaving work in your local community, to help the charity deliver free first aid training sessions to schools and community groups, first aid cover at key events and youth programmes for young people across Wales. Visit www.sjacymru.org.uk/en/page/fundraise for more information.

 


 

Yr eglwys Gymraeg annibynnol yn ariannu gwaith achub bywyd yn eu cymuned leol

 

Yn ddiweddar mae eglwys annibynnol Gymraeg Eglwys Gynulleidfaol Pantycrwys yng Nghraig-cefn-Parc, Abertawe, wedi rhoi £1000 hael i elusen cymorth cyntaf blaenllaw Cymru, St John Ambulance Cymru, i gefnogi eu gwaith achub bywyd mewn cymunedau ledled Cymru.

Mae'r elusen yn annog grwpiau cymunedol a chlybiau chwaraeon eraill i gofrestru ar gyfer sesiwn hyfforddiant cymorth cyntaf am ddim gyda St John Ambulance Cymru ac i gymryd rhan mewn rhywfaint o godi arian i gefnogi eu gwaith elusennol.

Dywedodd Einir Watts-Rees, trysorydd yr eglwys, “Fel grŵp rydym yn gwerthfawrogi’n fawr waith St John Ambulance Cymru yng nghymunedau Cymru. Fe benderfynon ni gyfrannu fel ffordd o ddweud diolch yn fawr i’w holl staff a gwirfoddolwyr ar ran ein cymuned”.

Ymwelodd Alan Drury, Rheolwr Cymunedol a Digwyddiadau yn St John Ambulance Cymru, â’r eglwys yn gynharach y mis hwn, i ddiolch iddynt am eu cyfraniad. “Roedd yn hyfryd dal i fyny gyda rhai o’u haelodau a rannodd atgofion o dderbyn hyfforddiant cymorth cyntaf am ddim gan St John Ambulance Cymru yn eu hieuenctid. Fe wnaeth fy atgoffa o’r etifeddiaeth sydd gan yr elusen ym mywydau pobl,” meddai.

“Rydym eisiau dweud diolch yn fawr i Eglwys Gynulleidfaol Pantycrwys am eu rhodd, bydd yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol, ac yn ein helpu i hyfforddi mwy o bobl mewn sgiliau cymorth cyntaf hanfodol.”

Os ydych yn perthyn i grŵp cymunedol lleol neu glwb chwaraeon ac yn dymuno cofrestru ar gyfer hyfforddiant cymorth cyntaf am ddim, yna ewch i www.sjacymru.org.uk/cy/cyrsiau/list/GPC i archebu sesiwn gydag un o hyfforddwyr cymunedol St John Ambulance Cymru. 

Gall codi arian ar gyfer Ambiwlans Sant Ioan Cymru gefnogi gwaith achub bywyd yr elusen yn eich cymuned leol, i helpu’r elusen i gyflwyno sesiynau hyfforddiant cymorth cyntaf am ddim i ysgolion a grwpiau cymunedol, cymorth cyntaf mewn digwyddiadau allweddol a rhaglenni ieuenctid i bobl ifanc ledled Cymru.

Ewch i www.sjacymru.org.uk/cy/page/fundraise am ragor o wybodaeth.

Published May 3rd 2023

Looking for other ways to get involved?

Whatever you enjoy doing and however much time you can commit, there’s a volunteer role for you.

Donate Volunteer