The new Falls and Frailty Response Scheme lifting pressure from the NHS

St John Ambulance Cymru’s Falls Response Scheme in Pembrokeshire started on New Year’s Day and has already lifted significant pressure from the NHS in the area, as well as delivering urgent care to those who need it most in the local community.

The scheme, based in Haverfordwest, is set to run until the end of March 2023 and is a partnership between Hywel Dda Health Board, the Welsh Ambulance Services NHS Trust and St John Ambulance Cymru, working together to help the communities across the region.

The service is used when someone in the community has a fall. When 999 is dialled, the incident can be triaged to the St John Ambulance Cymru Falls Response team, who arrive at the location of the call and perform an assessment. The team work with the Ambulance service's Clinical Support Desk to identify an appropriate treatment pathway. This can include the patient being transported to hospital by Ambulance or remaining at home. Further support can also be arranged if required.

Within the first 10 days, the scheme had already seen 17 patients and saved 9 ambulances the need to respond in the area, freeing them to attend more critical and life-threatening incidents and lifting some of the very prominent pressure off our NHS services.

James Ryan, Head of Ambulance Operations at St John Ambulance Cymru said:

"We are delighted to establish a falls and frailty response service in Pembrokeshire in partnership with Hywel Dda and the Welsh Ambulance Services NHS Trust.”

 

“This much valued resource has proven to be successful in reducing waiting times across Wales, and we are sure it will bring benefits to the residents of Pembrokeshire"

 

The new falls car has already travelled a huge 507 miles across the Pembrokeshire area, transporting patients to hospital and being there for those in the community who need urgent care. 

Elaine Lorton, County Director for Hywel Dda UHB in Pembrokeshire, commented, "It is really good to be part of this pilot for our Pembrokeshire population.  Finding ways to work together to support people who have fallen but do not need to go into hospital is really important and I look forward to learning from the outcomes."

To find out more about St John Ambulance Cymru’s Falls and Frailty Response Scheme, please click here.

 

St John Ambulance Cymru's new falls response vehicle

One of St John Ambulance Cymru’s new falls cars in action.

 


 

Y Cynllun Ymateb i Gwympiadau ac Eiddilwch newydd yn codi pwysau oddi ar y GIG.

 

Dechreuodd Cynllun Ymateb i Gwympiadau St John Ambulance Cymru yn Sir Benfro ar Ddydd Calan ac mae eisoes wedi codi pwysau sylweddol gan y GIG yn yr ardal, yn ogystal â darparu gofal brys i’r rhai sydd ei angen fwyaf yn y gymuned leol.

Mae’r cynllun, sydd wedi’i leoli yn Hwlffordd, i fod i redeg tan ddiwedd mis Mawrth 2023 ac mae’n bartneriaeth rhwng Bwrdd Iechyd Hywel Dda, Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru a St John Ambulance Cymru, yn gweithio gyda’i gilydd i helpu’r cymunedau ar draws y rhanbarth.

Defnyddir y gwasanaeth pan fydd rhywun yn y gymuned yn cwympo. Pan fydd 999 yn cael ei ddeialu, gellir brysbennu’r digwyddiad i dîm Ymateb St John Ambulance Cymru, sy’n cyrraedd lleoliad yr alwad ac yn cynnal asesiad. Mae'r tîm yn gweithio gyda Desg Gymorth Clinigol y gwasanaeth Ambiwlans i nodi llwybr triniaeth priodol. Gall hyn gynnwys y claf yn cael ei gludo i'r ysbyty mewn Ambiwlans neu aros gartref. Gellir trefnu cymorth pellach hefyd os oes angen.

O fewn y 10 diwrnod cyntaf, roedd y cynllun eisoes wedi gweld 17 o gleifion ac wedi arbed yr angen i ymateb i 9 ambiwlans yn yr ardal, gan eu rhyddhau i fynychu digwyddiadau mwy difrifol sy’n peryglu bywyd a chodi rhywfaint o’r pwysau amlwg iawn oddi ar ein gwasanaethau GIG.

Dywedodd James Ryan, Pennaeth Gweithrediadau Ambiwlans yn St John Ambulance  Cymru:

“Rydym yn falch iawn o sefydlu gwasanaeth ymateb i gwympiadau ac eiddilwch yn Sir Benfro mewn partneriaeth â Hywel Dda ac Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru.”

 

“Mae’r adnodd gwerthfawr hwn wedi bod yn llwyddiannus o ran lleihau amseroedd aros ledled Cymru, ac rydym yn siŵr y bydd o fudd i drigolion Sir Benfro.”

 

Mae’r car cwympiadau newydd eisoes wedi teithio 507 milltir enfawr ar draws ardal Sir Benfro, gan gludo cleifion i’r ysbyty a bod yno i’r rhai yn y gymuned sydd angen gofal brys.

Dywedodd Elaine Lorton, Cyfarwyddwr Sirol Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn Sir Benfro, "Mae'n dda iawn bod yn rhan o'r peilot hwn ar gyfer ein poblogaeth yn Sir Benfro. Mae dod o hyd i ffyrdd o gydweithio i gefnogi pobl sydd wedi cwympo ond nad oes angen iddynt fynd i'r ysbyty yn bwysig iawn ac edrychaf ymlaen at ddysgu o'r canlyniadau."

I ddarganfod mwy am Gynllun Ymateb Cwympiadau ac Eiddilwch St John Ambulance  Cymru, cliciwch yma.

 

Published February 16th 2023

Looking for other ways to get involved?

Whatever you enjoy doing and however much time you can commit, there’s a volunteer role for you.

Donate Volunteer