The Welsh charity taking steps towards a sustainable future

St John Ambulance Cymru’s Community and Training Centre in Haverfordwest has become the charity’s first training centre to introduce solar power. The move to solar energy for the Haverfordwest building is just one of the ways in which St John Ambulance Cymru is reducing its carbon footprint and caring for the environment.

With a goal of becoming carbon neutral by 2035, set out in St John Ambulance Cymru’s Strategy 2025, the charity is taking active steps to reducing its carbon footprint and has already introduced hybrid vehicles to it’s Falls Response fleet, as part of ambitious plans to limit its impact on the environment.

The solar panels that have recently been installed in Haverfordwest are thanks to two local  funding schemes; the Pembrokeshire Coast National Park Authorities 'Sustainable Development Fund' and the Port of Milford Haven's 'Green Energy Fund'. Both organisations are committed to helping local community led projects that are aiming to reduce carbon emissions and improve energy efficiency.

James Cordell, County Support Manager for Dyfed County commented:

“I am absolutely delighted with this solar panel project. The installation of solar panels at our Pembrokeshire base helps us to take a big step forward with 'going green' locally, being more sustainable and reducing our impact on the environment.

The funds we save and generate by selling excess power to the National Grid will help us to further our mission of saving lives and enhancing the health and well-being in the communities of Wales.

 

Nichola Couceiro, Head of Fundraising, Communication and Engagement at St John Ambulance Cymru also commented: ‘We'd  like to say a massive thank you to our generous grant funders, Pembrokeshire Coast National Park Authority and The Port of Milford Haven, without whom this project would not have been possible. We look forward to keeping them updated on the fantastic impact these solar panels will have.”

To read St John Ambulance Cymru’s full Strategy 2025, please visit www.sjacymru.org.uk/strategy-2025.

 


 

Yr elusen Gymreig yn cymryd camau tuag at ddyfodol cynaliadwy

 

Canolfan Gymunedol a Hyfforddiant St John Ambulance Cymru yn Hwlffordd yw canolfan hyfforddi gyntaf yr elusen i gyflwyno pŵer solar. Mae symud i ynni solar ar gyfer adeilad Hwlffordd yn un yn unig o’r ffyrdd y mae St John Ambulance Cymru yn lleihau ei ôl troed carbon ac yn gofalu am yr amgylchedd.

Gyda’r nod o ddod yn garbon niwtral erbyn 2035, a nodir yn Strategaeth St John Ambulance Cymru 2025, mae’r elusen yn cymryd camau gweithredol i leihau ei hôl troed carbon ac mae eisoes wedi cyflwyno cerbydau hybrid i’w fflyd Ymateb i Gwympiadau, fel rhan o gynlluniau uchelgeisiol i gyfyngu ar ei effaith ar yr amgylchedd.

Mae’r paneli solar sydd wedi’u gosod yn Hwlffordd yn ddiweddar diolch i ddau gynllun ariannu lleol; 'Cronfa Datblygu Cynaliadwy' Awdurdodau Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a 'Chronfa Ynni Gwyrdd' Porthladd Aberdaugleddau. Mae'r ddau sefydliad wedi ymrwymo i helpu prosiectau a arweinir gan y gymuned leol sy'n anelu at leihau allyriadau carbon a gwella effeithlonrwydd ynni.

Dywedodd James Cordell, Rheolwr Cefnogi Sirol Sir Dyfed:

“Rwyf wrth fy modd gyda'r prosiect paneli solar hwn. Mae gosod paneli solar yn ein canolfan yn Sir Benfro yn ein helpu i gymryd cam mawr ymlaen gyda ‘going green’ yn lleol, bod yn fwy cynaliadwy a lleihau ein heffaith ar yr amgylchedd.

Bydd yr arian rydym yn ei arbed ac yn ei gynhyrchu drwy werthu pŵer dros ben i’r Grid Cenedlaethol yn ein helpu i ddatblygu ein cenhadaeth o achub bywydau a gwella iechyd a lles cymunedau Cymru."

 

Dywedodd Nichola Couceiro, Pennaeth Codi Arian, Cyfathrebu ac Ymgysylltu yn St John Ambulance Cymru hefyd: ‘Hoffem ddiolch yn fawr iawn i’n cyllidwyr grantiau hael, Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a Phorthladd Aberdaugleddau, hebddynt. ni fyddai'r prosiect wedi bod yn bosibl. Edrychwn ymlaen at roi’r wybodaeth ddiweddaraf iddynt am yr effaith wych y bydd y paneli solar hyn yn ei chael.”

I ddarllen Strategaeth lawn St John Ambulance Cymru 2025, ewch i www.sjacymru.org.uk/strategy-2025.

Published February 27th 2023

Looking for other ways to get involved?

Whatever you enjoy doing and however much time you can commit, there’s a volunteer role for you.

Donate Volunteer