Wales’ leading first aid charity looks forward to the future of nursing

International Nurses Day is held annually on the 12th May, the anniversary of Florence Nightingales birthday. The aim is to celebrate all that nursing does for society and this year’s theme ‘Our Nurses, Our Future’ is highlighting a brighter future for nurses around the world.

Nurses fulfil a variety of different roles within St John Ambulance Cymru, from clinicians and ambulance crews to trustees and fundraisers, they are a key part of the charity’s make up. Without them, St John Ambulance Cymru would not be able to deliver such a high standard of patient care.

“As a paramedic myself, I am humbled to see the selflessness, dedication and commitment that nurses show our patients every day” says David Monk, Clinical Director at St John Ambulance Cymru.

“Nurses at St John Ambulance Cymru are very much part of our future, and will play a key role as we develop our clinical strategy over the years to come” he says.

One volunteer nurse at St John Ambulance Cymru, Jane Van Tiel, says, “I have been a member of St John Ambulance Cymru since I was young, which helped me to start my career in nursing. I find being part of St John Ambulance Cymru has enhanced my clinical skills, especially within emergency situations.”

“My nursing skills have been used to encourage young members within the organisation to undertake future careers in healthcare settings and its been so rewarding watching them grow in confidence and develop their skills.”

“St John Ambulance Cymru is like one big family where everyone supports each other. I find being a member of the organisation a valuable asset to my nursing career and support network.”

The charity are honouring nurses from around Wales at their celebratory event at St John the Baptist Church in Cardiff on Friday evening, featuring a pop-up recruitment event and a thanksgiving church service. You can find out more about the event here.

St John Ambulance Cymru are encouraging any nurses or prospective nurses to become a volunteer and continue your personal and professional development, as well as making friends for life. You can find out more about volunteering with St John Ambulance Cymru here.

 


 

Mae prif elusen cymorth cyntaf Cymru yn edrych ymlaen at ddyfodol nyrsio

Y Diwrnod Rhyngwladol Nyrsys hwn, mae St John Ambulance Cymru yn diolch yn fawr iawn i bob nyrs, yn enwedig eu nyrsys gwirfoddol.

Mae Diwrnod Rhyngwladol Nyrsys yn cael ei gynnal yn flynyddol ar y 12fed o Fai, sef penblwydd Florence Nightingales. Y nod yw dathlu popeth mae nyrsio yn ei wneud i gymdeithas ac mae thema eleni ‘Ein Nyrsys, Ein Dyfodol’ yn amlygu dyfodol mwy disglair i nyrsys ledled y byd.

Mae nyrsys yn cyflawni amrywiaeth o rolau gwahanol yn St John Ambulance Cymru, o glinigwyr a chriwiau ambiwlans i ymddiriedolwyr a chodwyr arian, maent yn rhan allweddol o gyfansoddiad yr elusen. Hebddynt, ni fyddai St John Ambulance Cymru yn gallu darparu safon mor uchel o ofal cleifion.

“Fel parafeddyg fy hun, rwy’n falch o weld yr anhunanoldeb, yr ymroddiad a’r ymrwymiad y mae nyrsys yn ei ddangos i’n cleifion bob dydd” meddai David Monk, Cyfarwyddwr Clinigol St John Ambulance  Cymru.

“Mae nyrsys yn St John Ambulance Cymru yn rhan fawr iawn o’n dyfodol, a byddant yn chwarae rhan allweddol wrth i ni ddatblygu ein strategaeth glinigol dros y blynyddoedd i ddod,” meddai.

Dywed un nyrs wirfoddol yn St John Ambulance Cymru, Jane Van Tiel: “Rwyf wedi bod yn aelod o St John Ambulance  Cymru ers pan oeddwn yn ifanc, a helpodd fi i ddechrau fy ngyrfa nyrsio. Rwy’n gweld bod bod yn rhan o St John Ambulance  Cymru wedi gwella fy sgiliau clinigol, yn enwedig mewn sefyllfaoedd brys.”

“Mae fy sgiliau nyrsio wedi cael eu defnyddio i annog aelodau ifanc o fewn y sefydliad i ymgymryd â gyrfaoedd yn y dyfodol mewn lleoliadau gofal iechyd ac mae wedi bod yn werth chweil eu gweld yn magu hyder ac yn datblygu eu sgiliau.”

“Mae St John Ambulance Cymru fel un teulu mawr lle mae pawb yn cefnogi ei gilydd. Mae bod yn aelod o’r sefydliad yn gaffaeliad gwerthfawr i’m gyrfa nyrsio a’m rhwydwaith cymorth.”

Mae'r elusen yn anrhydeddu nyrsys o bob rhan o Gymru yn eu digwyddiad dathlu yn Eglwys Sant Ioan Fedyddiwr yng Nghaerdydd nos Wener, gyda digwyddiad recriwtio dros dro a gwasanaeth eglwys diolch. Gallwch ddarganfod mwy am y digwyddiad yma.

Mae St John Ambulance  Cymru yn annog unrhyw nyrsys neu ddarpar nyrsys i ddod yn wirfoddolwr a pharhau â'ch datblygiad personol a phroffesiynol, yn ogystal â gwneud ffrindiau am oes. Gallwch ddarganfod mwy am wirfoddoli gydag St John Ambulance  Cymru yma.

Published May 11th 2023

Looking for other ways to get involved?

Whatever you enjoy doing and however much time you can commit, there’s a volunteer role for you.

Donate Volunteer